Členská schůze a její kompetence

Kompetence členské schůze dle Stanov Českého rybářského svazu, z. s., které byly schváleny usnesením XV. sněmu ČRS dne 22. 11. 2014.

§ 8
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Svolává ji výbor podle potřeby, nejméně jednou ročně. Členská schůze musí být také svolána na základě požadavku dozorčí komise místní organizace Svazu. Členská schůze může být konána formou schůze zástupců zvolených v místních skupinách. Zástupci zvolení v místních skupinách nemohou rozhodovat o záležitostech, kde Stanovy ČRS určují k platnosti příslušného usnesení kvorum vázané na všechny členy místní organizace. V případě § 7 odst. 6 může členskou schůzi svolat výbor příslušného územního svazu.

2) Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech místní organizace, zejména:
a) schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a bere na vědomí zprávu dozorčí komise,
b) volí nejméně pětičlenný výbor a nejméně tříčlennou dozorčí komisi místní organizace, může provést přímou volbu předsedy místní organizace,
c) volí delegáty a náhradníka na konferenci územního svazu a navrhuje delegáta do republikového sněmu,
d) rozhoduje o zřízení nebo zrušení místních skupin a klubů, o rozdělení, sloučení a zániku místní organizace a o majetku místní organizace v souladu s obecně závaznými předpisy; při zániku s likvidací,
e) rozhoduje o samostatném nebo společném výkonu rybářského práva,
f) schvaluje členský příspěvek podle § 3 odst. 4 písm. a, c) Stanov.

3) Usnesení členské schůze je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace.

Kompetence výboru dle Jednacího řádu ČRS

Čl. 8
Členská schůze místní organizace
(k § 8 Stanov)

1) Členskou schůzi MO svolává výbor MO způsobem, který je v místě obvyklý, např. písemně nebo vývěskou s uvedením programu nebo osobně. Členové výboru MO a předseda dozorčí komise MO musí být pozváni jmenovitě (pozvánkou, oběžníkem apod.) s uvedením programu členské schůze.

2) Datum a místo konání členské schůze a její program oznamuje výbor MO výboru příslušného územního svazu zpravidla 1 měsíc předem.

3) Členskou schůzi řídí předseda MO nebo pověřený člen výboru MO. Program členské schůze sestavuje výbor MO. Program členské schůze může být na návrh kteréhokoli přítomného člena změněn nebo doplněn.

4) Přítomnost členů MO na členské schůzi se zjišťuje prezenční listinou, která je součástí zápisu z členské schůze.

5) Členská schůze volí z přítomných členů MO:
a) nejméně 3 členy mandátové komise,
b) nejméně 3 členy návrhové komise,
c) nejméně 3 členy volební komise.

6) Mandátová komise ověřuje počet přítomných členů MO a podává členské schůzi zprávu o splnění podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování.

7) Návrhová komise přednáší členské schůzi návrh usnesení.

8) Volební komise řídí průběh voleb a vyhlašuje jejich výsledky.

9) Usnesení členské schůze zašle jednatel MO nebo jiný pověřený člen výboru MO nejpozději do 30 dnů od jejího konání všem členům výboru MO, členům dozorčí komise MO a výboru příslušného územního svazu. Členská schůze může rozhodnout, že usnesení členské schůze bude zasláno dalším členům MO. Usnesení členské schůze musí být poskytnuto k nahlédnutí každému členovi MO, který o to požádá a členům příslušné územní dozorčí komise při provádění kontroly v MO.

10) Usnesení členské schůze o rozdělení, sloučení a o zániku MO, je MO povinna oznámit do 7 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení výboru příslušného územního svazu.