Legislativa související s rybářstvím

Seznam právních předpisů byl převzat ze stránek Českého rybářského svazu. Všechny předpisy jsou aktualizovány dle právního stavu k 2. 10. 2014.

Hlavní předpisy:

 • zákon č. 99/2004 Sb. , o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění
 • prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb., ve znění platném do 15. 6. 2016
 • prováděcí vyhláška k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb., ve znění platném od 16. 6. 2016 (po novelizaci vyhláškou č. 123/2016 Sb.)

 Vyhláškou č. 113/2016 Sb. byla provedena novelizace vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství (viz Sbírka zákonů, částka 48). Účinnost novelizace je od 16. 6. 2016, s výjimkou ustanovení § 10, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Mezi nejdůležitější změny patří:

 • v § 16 byly provedeny změny stran předpokladů pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,
 • v § 10 je nová úprava pro vydání rybářského lístku, včetně možnosti vydání krátkodobého rybářského lístku na 30 dní bez nutnosti prokázání splnění kvalifikačních předpokladů,
 • v § 11 byla upravena nejmenší lovná míra kapra obecného, a to jak pro pstruhový, tak mimopstruhový revír - 40 cm,
 • v § 13 je vložen nový odstavec 1, podle kterého jsou v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a od 1. prosince do 31. prosince hájeny všechny druhy ryb,
 • v § 13 v odst. 4 písm. c) přibyl do seznamu hájených ryb v mimopstruhovém rybářském revíru okoun říční (hájen od 1. ledna do 15. června),
 • v § 16 je nově natextován odstavec 1, který stanovuje povolené způsoby lovu v mimopstruhovém rybářském revíru,
 • v § 19 je nový text týkající se předpokladů pro výkon funkce rybářské stráže, jejich ověřování, vzor služebního průkazu a průkazu rybářské stráže.

Všechny změny si můžete prostudovat v úplném znění vyhlášky; změny jsou vyznačeny červeně.


Další legislativa související s rybářstvím:

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 245/2002 Sb., k zákonu o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 395-1992 Sb., k zákonu o chraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 360/2000 Sb., k zákonu o úhradě škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

Dotazy rybářské veřejnosti a odpovědi právníků ČRS týkající se problematiky výkladu vnitřních předpisů ČRS a právních předpisů vztahujících se k rybářství naleznete na stránkách Českého rybářského svazu v sekci "Vaše dotazy"; další informace lze nalézt v rubrice "Právní poradna" na webových stránkách šasopisu Rybářství.