Dozorčí komise MO ČRS Svitavy - volební období 2022 až 2026

Jméno Telefon E-mail Kompetence
Zdeněk Hejkal 602 742 272   předseda DK
Jiří Filipi 605 213 538    
Miroslav Oliva 605 176 948    

Dozorčí komise ve výše uvedeném složení byla zvolena na volební členské schůzi, konané dne 20. 11. 2022 v sále kina Vesmír ve Svitavách.

Dozorčí komise MO ČRS Svitavy - volební období 2018 až 2022

Jméno Telefon E-mail Kompetence
Petr Vítek 602 361 032 vitekp@seznam.cz  
Zdeněk Hejkal 602 742 272    
Jiří Filipi 605 213 538    

Dozorčí komise ve výše uvedeném složení byla zvolena na volební členské schůzi, konané dne 25. 11. 2018 v sále kina Vesmír ve Svitavách.

Dozorčí komise MO ČRS Svitavy - volební období 2014 až 2018

Jméno Telefon E-mail Kompetence
Petr Vítek 602 361 032 vitekp@seznam.cz předseda
Zdeněk Hejkal 602 742 272   člen
Jiří Filipi 605 213 538   člen

Dozorčí komise ve výše uvedeném složení byla zvolena na tzv. "dovolební" členské schůzi, konané dne 23. 11. 2014 v sále kina Vesmír ve Svitavách. Zápis z této schůze naleznete na stránce Informace o činnosti orgánů MO.

Kompetence dozorčí komise

Kompetence dozorčí komise dle Stanov Českého rybářského svazu, z. s., které byly schváleny usnesením XV. sněmu ČRS dne 22. 11. 2014.

§ 10
Dozorčí komise

1) Dozorčí komise je kontrolním orgánem místní organizace; zprávy o své činnosti předkládá členské schůzi. O výsledcích provedených kontrol informuje výbor místní organizace, v odůvodněných případech může navrhnout výboru místní organizace svolání mimořádné členské schůze.

2) Členové dozorčí komise volí ze svého středu předsedu.

3) Dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření místní organizace a jejich orgánů a komisí. Předseda dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním; komise může přizvat ke spolupráci odborníky.

4) Dozorčí komise je kárným orgánem prvního stupně.

Kompetence dozorčí komise dle Jednacího řádu ČRS

Čl. 10
Dozorčí komise místní organizace
(k § 10 Stanov)

1) Dozorčí komise MO se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami, Jednacím řádem a ostatními vnitrosvazovými předpisy a kontroluje jejich dodržování v MO.

2) Schůzi dozorčí komise MO svolává její předseda, který též stanovuje její program.