Složení výboru MO ČRS Svitavy - volební období 2022 až 2026

Jméno Telefon E-mail Kompetence
Pavel Čermák 737 768 211 predseda@mocrs-svitavy.cz předseda
Ivana Drmolová 737 159 972 jednatel@mocrs-svitavy.cz jednatel
Zdeněk Ryšavý 723 087 987 webmaster@mocrs-svitavy.cz ekonom
Zdeněk Michek 605 158 707   brigádnický referent
Robert Múčka 604 297 554 robert.mucka@seznam.cz pokladník
René Klusoň 732 120 559   člen
Petr Vítek 602 361 032 vitekp@seznam.cz člen
Josef Žáček ml. 733 197 320    člen

Hospodář MO: Jan Šimůnek, tel. 777 069 985. Zástupcem hospodáře je Miroslav Oliva.

Na volební členské schůzi, která se konala dne 20. 11. 2022 v sále kina Vesmír ve Svitavách, byli zvoleni tito členové výboru: Petr Beneš, Pavel Čermák, Ivana Drmolová, René Klusoň, Robert Múčka, Zdeněk Ryšavý, Libor Tempír, Petr Vítek.

Na ustavující schůzi výboru dne 9. 12. 2022 bylo hlasováním rozhodnuto o kompetencích jednotlivých členů výboru, viz tabulka výše.

Na výborové schůzi konané dne 28. 12. 2023 byl do výboru kooptován pan Josef Žáček ml. - členem výboru je tedy od 28. 12. 2023. Podle čl. 22 odst. 3 písm. b) jednacího řádu ČRS bude jeho kooptace předložena ke schválení na nejbližší členské schůzi.

Dne 8. 2. 2024 zemřel člen výboru Petr Beneš.

Ke dni 12. 4. 2024 rezignoval na funkci brigádnického referenta a člena výboru pan Libor Tempír, a to z osobních důvodů a z nedostatku času pro řádné vykonávání této funkce.

Na výborové schůzi konané dne 12. 4. 2024 byl do výboru kooptován pan Zdeněk Michek - členem výboru je tedy od 12. 4. 2024. Podle čl. 22 odst. 3 písm. b) jednacího řádu ČRS bude jeho kooptace předložena ke schválení na nejbližší členské schůzi. 

Složení výboru MO ČRS Svitavy - volební období 2018 až 2022

Jméno Telefon E-mail Kompetence
Pavel Čermák 737 768 211 predseda@mocrs-svitavy.cz předseda
Ivana Drmolová 737 159 972 jednatel@mocrs-svitavy.cz jednatel
Miroslav Oliva 605 176 948   zástupce hospodáře
Jiří Kadlec 775 246 516 jk1952@seznam.cz brigádnický referent
Zdeněk Ryšavý 723 087 987 webmaster@mocrs-svitavy.cz ekonom
Robert Múčka 604 297 554 robert.mucka@seznam.cz pokladník
Petr Beneš 775 333 055   brigádnickéhý referent
René Klusoň 732 120 559   člen

Hospodář MO: Jan Šimůnek, tel. 777 069 985.

Na volební členské schůzi, která se konala dne 25. 11. 2018 v sále kina Vesmír ve Svitavách, byly zvoleni tito členové výboru: Petr Beneš, Pavel Čermák, Ivana Drmolová, Jiří Kadlec, René Klusoň, Robert Múčka, Miroslav Oliva, Zdeněk Ryšavý.

Na ustavující schůzi výboru dne 12. 12. 2018 bylo hlasováním rozhodnuto o kompetencích jednotlivých členů výboru, viz tabulka výše. Činnost p. Olivy jako zástupce hospodáře vyplývá z dekretu na revír.

Složení výboru MO ČRS Svitavy - volební období 2014 až 2018

Jméno Telefon E-mail Kompetence
Pavel Čermák 737 768 211 predseda@mocrs-svitavy.cz předseda MO
Ivana Drmolová 737 159 972 jednatel@mocrs-svitavy.cz jednatelka MO
Miroslav Oliva 605 176 948   pomocník hospodáře
Josef Koutný 608 660 534   pomocník hospodáře
Jiří Kadlec 775 246 516 jk1952@seznam.cz brigádnický referent
Zdeněk Ryšavý 723 087 987 webmaster@mocrs-svitavy.cz ekonom
Robert Múčka 604 297 554 robert.mucka@seznam.cz pokladník
Petr Beneš 775 333 055   člen

Hospodář MO: Jan Šimůnek, tel. 777 069 985.

Na volební členské schůzi, která se konala dne 19. 10. 2014 v sále kina Vesmír ve Svitavách, byly zvoleni tito členové výboru: Ivana Drmolová, Martin Konečný, Miroslav Kubina a Miroslav Oliva. Na tzv. "dovolební" členské schůzi, konané dne 23. 11. 2014 na stejném místě byli zvoleni tito členové: Pavel Čermák, Josef Koutný, Jíří Kadlec a Jiří Kareš. Zápisy z těchto schůzí naleznete na stránce Informace o činnosti orgánů MO.

Na členské schůzi dne 23. 11. 2014 rezignoval na funkci hospodáře Mgr. Martin Konečný. Jeho funkce včetně členství ve výboru zaniklo dne 23. 1. 2015.

Ustavující schůze výboru MO v novém složení se konala dne 3. 12. 2014 na chatě Rosnička. Zápisy z výborových schůzí naleznete na stránce Informace o činnosti orgánů MO.

Na výborové schůzi konané dne 29.12.2014 byla předložena rezignace pana Miroslava Kubiny na členství ve výboru MO (od tohoto data běží dvouměsíční výpovědní lhůta). Zároveň byl do výboru kooptován pan Radomír Dúbrava - členem výboru je tedy od 29. 12. 2014.

Dne 21. 1. 2015 byl pan Radomír Dúbrava zvolen místopředsedou MO ČRS Svitavy (viz zápis z výborové schůze).

Na výborové schůzi konané dne 28. 8. 2015 (bod 5) oznámil svou rezignaci na post člena výboru, místopředsedy MO a vedoucího rybářské stráže pan Radomír Dúbrava, a to k datu 31. 8. 2015 z pracovních důvodů.

Na výborové schůzi konané dne 16. 10. 2015 (bod 2) byl do výboru kooptován pan Zdeněk Ryšavý - členem výboru je tedy od 16. 10. 2015. Podle čl. 20 odst. 3 písm. b) jednacího řádu ČRS byla jeho kooptace předložena ke schválení členské schůzi dne 10. 1. 2016; členská schůze kooptaci schválila.

Dne 21. 11. 2016 ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci člena výboru MO ČRS Svitavy a pokladníka pan Jiří Kareš.

Na výborové schůzi konané dne 28. 12. 2016 byl do výboru kooptován pan Robert Múčka - členem výboru je tedy od 28. 12. 2016. Podle čl. 20 odst. 3 písm. b) jednacího řádu ČRS byla jeho kooptace předložena ke schválení členské schůzi dne 10. 12. 2017; členská schůze kooptaci schválila.

Na výborové schůzi konané dne 15. 6. 2018 byl do výboru kooptován pan Petr Beneš - členem výboru je tedy od 15. 6. 2018. Podle čl. 20 odst. 3 písm. b) jednacího řádu ČRS byla jeho kooptace předložena ke schválení na nejbližší členské schůzi, která jeho členství ve výboru dne 21. 10. 2018 schválila.

Kompetence výboru MO

Kompetence výboru dle Stanov Českého rybářského svazu, z. s., které byly schváleny usnesením XV. sněmu ČRS dne 22. 11. 2014.

§ 9
Výbor místní organizace

1) Výbor je výkonným orgánem místní organizace, který spravuje její záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.

2) Výbor se skládá z předsedy místní organizace, místopředsedy (ů), jednatele, rybářského hospodáře a dalších členů výboru zvolených členskou schůzí. Není-li předseda zvolen přímo členskou schůzí, volí jej výbor ze svého středu. Výbor na návrh předsedy dále volí místopředsedu (y), jednatele, hospodáře a další funkcionáře.

3) Schůzi výboru svolává předseda nebo pověřený člen výboru.

4) Mimořádné a neodkladné záležitosti, patřící do působnosti výboru, může zařídit předseda, jednatel nebo jiný pověřený člen výboru. K platnosti jejich opatření je třeba dodatečného schválení výborem.

5) Zajišťuje školení řádných členů místní organizace a rybářské kroužky.

6) Výbor místní organizace je kárným orgánem druhého stupně.

Kompetence výboru dle Jednacího řádu ČRS

Čl. 9
Výbor místní organizace
(k § 9 Stanov)

1) Schůzi výboru MO svolává zpravidla 1x měsíčně předseda MO, který také navrhuje její program a zve na schůzi předsedu dozorčí komise MO.

2) Přítomnost členů výboru MO na jeho schůzi se zjišťuje prezenční listinou, která je součástí zápisu ze schůze.

3) Po zahájení schůze a zjištění přítomnosti členů výboru oznámí předsedající její program. Program schůze může být na návrh kteréhokoliv přítomného člena výboru změněn nebo doplněn.

4) Dojde-li ke změně v obsazení funkce člena výboru MO, ustanoví výbor MO komisi, která zajistí předání funkce, majetku, razítek, smluv, účetní a pokladní evidence, inventárních seznamů, členské evidence a dalších písemností. Zápis o předání a převzetí funkce podepíše předávající a přejímající, kteří také obdrží jedno vyhotovení zápisu o předání a převzetí funkce. Členem komise je vždy nejméně jeden člen dozorčí komise MO.

5) Výbor MO může zřizovat podle potřeb komise.

6) Výbor MO je povinen vést evidenční, účetní, statistické a další údaje o činnosti MO. Dále je výbor MO povinen vést údaje, které jsou požadovány výborem příslušného územního svazu, územní dozorčí komisí, Republikovou radou nebo Republikovou dozorčí radou a na jejich žádost jim je předložit.

7) Výbor MO je povinen podávat orgánům Svazu uvedeným v § 14 odst. 4 Stanov ČRS požadované informace a předložit jim ke kontrole doklady týkající se majetkových vztahů.

8) Výbor MO dále též:
a) připravuje, zpracovává a projednává zprávu o činnosti výboru MO a zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období,
b) připravuje, zpracovává, projednává a předkládá členské schůzi MO ke schválení účetní závěrku a návrh rozpočtu,
c) uděluje svazová vyznamenání nebo podává návrhy na jejich udělení výboru územního svazu nebo Republikové radě,
d) informuje členy MO o činnosti MO,
e) rozhoduje o obsazení pracovních míst v MO (pokud je MO zřídila),
f) organizuje školení členů a funkcionářů MO.

9) Neodkladné záležitosti náležející do působnosti výboru MO může vyřídit předseda MO, jednatel nebo jiný pověřený člen výboru MO. Jejich opatření však musí být dodatečně předložena ke schválení výboru MO na jeho nejbližší schůzi.

10) Usnesení výboru MO zašle jednatel MO nebo jiný pověřený člen výboru MO nejpozději do 15 dnů od konání schůze výboru MO všem jeho členům a předsedovi dozorčí komise MO. Usnesení výboru MO musí být poskytnuto k nahlédnutí na sekretariátu MO každému členovi MO, který o to požádá.