Plánek revíru

Rozdělení revíru č. 451 776 Rosnička do zón:

S ohledem na další využití revíru Rosnička jako rekreačního zařízení (přírodní koupaliště) je revír rozdělen na rekreační a rybolovné zóny a dále na vegetační zóny vodních a mokřadních rostlin. Rybolov v rekreačních a ve vegetačních zónách je zakázán. Rybolovné zóny (úseky) jsou dále barevně rozlišeny pro potřeby bližší specifikace takto:

  • zelená zóna („louka“ nebo „břízy“): od hranice vegetačního pásma v severovýchodním rohu rybníka Rosnička u rozcestí k chatě až po začátek hájeného (klidového) pásma v jihovýchodním rohu rybníka (tzv. roh louky u chaty Rosnička),
  • hnědá zóna („přítok“): od hranice vegetačního pásma v severovýchodním rohu rybníka Rosnička až po tzv. zatáčku u parkoviště u pláže; tento břeh je s ohledem na snadnou přístupnost z parkoviště u pláže přednostně určen (nikoliv vyhrazen) pro lovící s omezenou pohyblivostí (invalidé, držitelé průkazu ZTP-P),
  • modrá zóna („hráz“): od hranice vegetačního pásma rákosin u parkoviště u olšin až po rákosiny u občerstvení "Plechárna",
  • žlutá zóna („olšiny“): od hranice vegetačního pásma rákosin u parkoviště u olšin až po začátek hájeného (klidového) pásma, tzv. „ostrůvku“.

Rekreační zónu tvoří tzv. špice, tedy výběžek břehu rybníka před Plechárnou, který plynule přechází v pískovou pláž a končí rákosinami u pláže. Vegetační zóny se nacházejí v rohu rybníka u olšin a přilehlého parkoviště, dále v rohu rybníka „u přítoku“ v místě, kde se rozdvojuje cesta k chatě Rosnička. Poslední vegetační zóna je umístěna v chráněném rybím pásmu, kde je rybolov zakázán z podstaty věci (viz bod 15 tohoto rybářského řádu). Zóny, ve kterých je rybolov zakázán (rekreační a vegetační zóna a hájené/klidové pásmo) jsou označeny červenou barvou.

Pro posouzení neoprávněného lovu v rekreačním pásmu a ve vegetačních zónách není rozhodující, kde má lovící stanoviště, ale kde fyzicky provádí lov, tedy kde má nahozenou udici.

Parkování:

  • pro členy ČRS na pláži (poblíž občerstvení „Na Plechárně“, příjezd od hráze Dolního rybníka přes zahrádkářskou kolonii, GPS 49°46'19.557"N, 16°27'20.509"E, mapa),
  • „U Olšin“ (příjezd cestou u haly West Rock, GPS 49°46'7.315"N, 16°27'5.562"E, mapa)
  • u chaty Rosnička (příjezd cestou u FVE u haly Tauer, GPS 49°46'19.981"N, 16°26'56.335"E, mapa).

Průjezd od chaty Rosnička přes přítok k pláži (včetně opačného směru) je ZAKÁZÁN!!! Rovněž je zakázáno zajíždět vozidly až ke břehu rybníka (např. na louce u chaty, nebo u pláže), a to i pokud je účelem pouze vyložení rybářského vybavení.

Jakýkoliv zjištěný přestupek bude zdokumentován a ihned oznámen městské či státní policii.

Zakrmování a vnadění, bivakování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti se vstupem MO Svitavy do společného systému rybolovu došlo ke změně bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru 451 776 Rosnička. Při jejich projednávání s Ing. Karlem Němcem, technikem VčÚS, bylo naší prioritou udělat vše co možná nejjednudušší, abyste nemuseli studovat tuny textu. Dosavadní praxe však ukázala, že některá ustanovení jsou rybáři mylně vykládána, respektive úmyslně překrucována. Proto si dovolujeme některé body upřesnit a dovysvětlit:

1. Zákaz vnadění a zakrmování mimo udici.

Na revíru Rosnička je od roku 2020 zakázána zakrmování a vnadění mimo udici, a to z důvodu, že zde probíhá projekt na zlepšení kvality vody. Jedná se o jednoznačný požadavek vastníka rybníka, kterým je město Svitavy. Pokud se v RŘ píše, že "Na revíru Rosnička je zakázáno vnadění a zakrmování mimo udici", je tím míněn ABSOLUTNÍ ZÁKAZ zakrmování a vnadění MIMO udici. Jedinou výjimkou jsou krmítka, která jsou součástí udice, např. klasická krmítka, feederová a method-feederová kromítka. Povoleny jsou rovněž PVA systémy (viz text v RŘ "Vnadění za pomoci krmítek či montáží, které jsou součástí udice, je povoleno." Jakékoliv zakrmování mimo udici, např. rukou, prakem, lopatkou, kobrou, zakrmovacím košíčkem včetně rakety, je zakázáno. Vůbec se nebudeme pouštět do diskusí, zda je raketa součástí udice (udicí je zařízení určené k lovu ryb, tedy opatřené háčkem). Smyslem zákazu je, aby se do vody nedostávalo nadměrné množství krmiva, tak ho prosím dodržujte. Opravdu nechceme kvůli několika neukázněným jedincům přijít o revír, až vlastníkovi dojde trpělivost.

2. Bivakování

Bivakování (neboli stanování, tedy v tomto smyslu setrvání na místě mimo dobu lovu, viz níže), je momentálně povoleno. K uvedenému si dovolujeme ocitovat komentář JUDr. Šímy (bývalý předseda ČRS), který se k bivakování několikrát vyjadřoval:

Při samotném lovu smíte vstupovat (nikoli vjíždět) na pobřežní pozemky a užívat je k výkonu rybářského práva, a to i bez souhlasu vlastníka pozemku. Bivakování ale není činnost, která je potřebná k výkonu rybářského práva. Takže můžete mít samozřejmě ochranu před povětrnostními vlivy (deštník, přenosný přístřešek apod.), ale k lovu nepotřebujete bivak, stan, rozdělaný oheň atd. Na pozemcích, které nejsou příbřežními pozemky (tedy na přilehlých loukách apod.) smíte tábořit jedině tehdy, jestliže to nezakazují obecně závazné předpisy, např. zákon o lesích, zákon ona ochranu přírody a krajiny, nebo také obecní vyhlášky. Druhou podmínkou je, že s tím souhlasí vlastník pozemku. To samé ovšem platí i pro pobřežní pozemky v době, kdy nelovíte. V tu dobu nejste rybář, tudíž můžete takový pozemek užívat jako kdokoliv jiný, tedy zase se souhlasem vlastníka (a není-li to zakázáno speciálními předpisy). Za táboření se obecně považuje postavení stanu, bivaku (je úplně jedno, jakou má podlážku), rozdělávání ohně atd. Zcela přesná definice není.

Zjednodušeně: bivakovat u nás lze, s ohledem na dispozici pozemků kolem rybníka je to možné de facto pouze na hrázi nebo na louce u rybářské chaty. Pozemek za cestou na hrázi je ve vlastnictví města Svitavy - zde tedy budete potřebovat souhlas města. Louka u chaty je ve vlastnictví MO Svitavy, musíte mít tedy souhlas MO Svitavy. Na louce lze po předchozím souhlasu postavit bivak až za druhou linií břízek.

Děkujeme za dodržování výše uvedeného.

Výbor MO Svitavy