Půjčovna lodiček

Provozní řád půjčovny lodiček ke stažení v PDF formátu.

Umístění

Rybník Rosnička, Svitavy

Provozovatel

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Svitavy (ČRS MO Svitavy)

Malé náměstí 1982/20, 568 02 Svitavy,  IČO: 135 86 165

Vlastník

Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČO: 002 77 444

Místo zapůjčení vesel a záchranných vest

Rybářská chata Rosnička

Provozní doba:

Půjčovna je v provozu od května do října dle provozní doby občerstvení na chatě Rosničce a dle klimatických a povětrnostních podmínek. V květnu a říjnu je provozní doba omezena pouze na víkendové dny. Poslední pronajmutí plavidla je možné nejpozději od 19:00 hodin s vrácením plavidla nejpozději do 20:00 hodin. Noční plavba je zakázána.

Provozovatel si vyhrazuje právo přerušení provozu půjčovny v těchto případech:

  • výrazný pokles vodní hladiny v letních měsících
  • pořádání sportovních nebo společenských akcí organizovaných provozovatelem (např. rybářské závody apod.).

Pokyny pro účastníky plavby:

1) Účastník plavby:

a) nesmí být v průběhu plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek, ani tyto látky při plavbě konzumovat,
b) musí být zdravotně způsobilý účastnit se plavby,
c) nesmí skákat z plavidla do vody, nebo na ně vylézat z vody,
d) nesmí plavidlo potápět, nebo je vytahovat na břeh,
e) nesmí z plavidla chytat ryby či jiné živočichy,
f) nesmí vytahovat z vody žádné vodní rostliny.

2) Osoba obsluhující plavidlo, která si ho pronajala (dále též „vůdce plavidla“):
a) musí být starší 18 let a svéprávná,
b) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých účastníků plavby,
c) musí být pracovníkem provozovatele seznámena se způsobem technického vedení plavidla a musí tento způsob ovládat,
d) musí při vedení plavidla zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby:
i) nedošlo k ohrožení lidského života a zdraví,
ii) nedošlo ke škodě na majetku,
iii) nezpůsobila nehodu,
iv) neznečistila vodu rybníka,
v) nepoškodila životní prostředí,
vi) nepřivodila újmu živočichům žijícím v ekosystému rybníka Rosnička (zejm. vodní ptactvo, obojživelníci aj.),
vii) bylo plavidlo vyvázáno pouze na místě k tomu určeném,
viii) plavidlo nevráželo do jiných plavidel.

3. S pronajatými plavidly se lze pohybovat pouze v prostoru rybníka Rosnička. Plavidlo je možné přistavit (odrazit, přirazit) pouze na místě k tomu určeném, tj. na mole před chatou Rosnička. Je zakázáno najíždění na břehy, do pásem vegetace vodních a mokřadních rostlin, přirážet k plovoucím ostrovům; rovněž je zakázáno zajíždět s plavidlem do chráněného rybího pásma, vymezeného žlutými bójemi. (Viz orientační mapka, pro žlutě označené zóny platí zákaz plavby.)

4. Obsazení plavidla účastníky plavby nebo zatížení plavidla nákladem a rozmístění nákladu na plavidle nesmí ohrožovat bezpečnou jízdu (maximálně 4 osoby na větším plavidle a maximálně 3 osoby na menším plavidle).

5. Na plavidle je zakázáno přepravovat zavazadla o hmotnosti nad 15 kg, hořlaviny a jiné, životnímu prostředí a vodním organismům nebezpečné látky.

6. Půjčovné (nájemné) se stanovuje ve výši 80 Kč/hod.

7. Před pronájmem plavidla je vůdce plavidla (osoba, která si plavidlo pronajímá) povinen:
a) předložit provozovateli průkaz totožnosti,
b) zaplatit vratnou kauci ve výši 500 Kč,
c) seznámit se s tímto „Provozním řádem půjčovny plavidel“, kterým se bude po celou dobu pronájmu řídit.

8. Provozovatel vede o pronájmech evidenci, která obsahuje:
a) jméno a příjmení osoby, která si plavidlo pronajímá (vůdce plavidla),
b) číslo průkazu totožnosti vůdce plavidla,
c) dobu pronájmu plavidla a pronajaté příslušenství (vesla, záchranné vesty),
d) údaj o zaplacení a vrácení kauce,
e) podpis vůdce plavidla.
Podpisem v této evidenci vyslovuje vůdce plavidla souhlas s evidencí výše uvedených údajů pro účely provozu půjčovny plavidel a skutečnost, že se seznámil s „Provozním řádem půjčovny plavidel“.

9. Plavidla se pronajímají na vlastní nebezpečí účastníků plavby. Provozovatel neodpovídá za ztrátu předmětů, peněz a dokladů na plavidle.

10. Plavidla se pronajímají výhradně za příznivého počasí. Při zhoršení povětrnostních podmínek je vůdce plavidla povinen neprodleně vrátit plavidlo provozovateli.

11. Pronajaté plavidlo je vůdce plavby povinen vrátit v den kdy si plavidlo pronajal, nejpozději do 20:00 hodin. Při nedodržení termínu navrácení pronajatého plavidla je vůdce plavby povinen uhradit provozovateli 500 Kč.

12. Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za újmu (škody, poranění a úrazy), které účastník plavby způsobí svou vlastní nepozorností sobě nebo třetím osobám.

13. Účastník plavby je povinen šetřit pronajatý majetek. Škody a ztráty, které by byly způsobeny na pronajatém majetku a majetku ostatních uživatelů vodní plochy vinou účastníka plavby, je tento účastník povinen nahradit.

14. Na úhradu sankce dle bodu 11. či škod dle bodu 13. je provozovatel oprávněn započíst částku vratné kauce dle bodu 7. písm. b) tohoto provozního řádu.

15. V případě, že dojde ke znečištění plavidla, vůdce plavidla uvede plavidlo do původního stavu, případně uhradí úklid plavidla.

16. Jakékoliv závady vzniklé na plavidle nebo na pronajatém příslušenství v průběhu plavby je vůdce plavidla povinen neprodleně nahlásit provozovateli.

17. Provozovatel předá vůdci plavidla řádně vybavené plavidlo způsobilé k provozu. Zjistí-li vůdce plavidla, že plavidlo není z jakýchkoliv důvodů způsobilé provozu, plavbu nezahájí a oznámí závadu na plavidle provozovateli.

18. Neplavci a děti do 10 let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek (záchrannou vestu, kterou lze zdarma půjčit v půjčovně), nemůže-li tyto záchranné prostředky provozovatel poskytnout, nesmí plavidlo z půjčovny vyplout.

19. Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat osobu nebo osoby, které nedodržují provozní řád a tyto tak musí neprodleně učinit. Provozovatel má rovněž právo nepronajmout plavidlo osobám, které v minulosti hrubým způsobem porušily tento provozní řád.

20. Tento provozní řád schválil výbor ČRS, místní organizace Svitavy dne 8. 5. 2019 na schůzi výboru č. 7.

 Důležitá telefonní čísla v případě nehody:

Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Hasiči 150

Městská Policie 156

Tísňová linka 112

Půjčovna XXX XXX XXX