Rybářský kalendář

Aktuální informace - novinky

 • Kontrola platnosti rybářského lístku

  16.2.2020

  Důrazně vyzýváme všechny rybáře, ať si zkontrolují platnost svých rybářských lístků! V případě prošlého státního rybářského lístku nemůže být vydána povolenka k lovu ryb. Rovněž v případě, kdy by se v průběhu sezóny lovíví prokázal při kontrole rybářskou stráží prošlým rybářským lístkem, vystavuje se riziku zadržení povolenky, protože se jedná o lov bez platných dokladů vyžadovaných zákonem. Při lovu bez platného rybářského lístku se lovící totiž dopouští přestupku podle § 30 odst. 1 pís. h) zákona č. 99/2004 Sb.: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7”. Zmíněný paragraf zní: „Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky.“

  Platnost rybářského lístku je vyznačena na jeho lícové straně. Nový rybářský lístek lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy (nebo dle trvalého pobytu žadatele). Doporučujeme lístek s platností na neurčito (správní poplatek ve výši 1000 Kč).

 • Termíny závodů 2020

  16.2.2020

  Vážené kolegyně a kolegové, zveřejňujeme termíny závodů, které budou v roce 2020 pořádány naší organizací:

  • 25. 4. 2020 Tradiční závody
  • 30. 5. 2020 Ženské a dětské závody
  • 4. 7. 2020 3. kolo regionálního turnaje v rybolovu
  • 5. 9. 2020 Senior Cup
 • Rybářský řád 2020

  20.1.2020

  Na stránku Povinná četba -> Předpisy MO Svitavy byly vloženy následující dokumenty: 

  Na stejné stránce zároveň najdete přehled nejdůležitějších změn v rybářském řádu, platných od 1. 1. 2020.

  Zároveň upozorňujeme na rozdělení rybníka Rosnička na zóny: rybolovné zóny (zelená, hnědá, modrá a žlutá) zůstávají beze změny, to stejné platí pro chráněné rybí pásmo. Nově jsou zavedeny zóny vegetační a rekreační, kde je rybolov zakázán. Zóny, kde platí zákaz lovu, jsou na plánku rybníka vyznačeny červeně. Plánek zón je součástí rybářského řádu (najdete ho na vnitřní obálce).

 • Pozvánka na 9. rybářský ples

  12.1.2020

  2020_ples_pozvanka

 • Termíny prodeje členských známek a povolenek

  1.1.2020

  Termíny prodeje členských známek a povolenek na rok 2020:

  • 18. 1. 2020
  • 15. 2. 2020
  • 14. 3. 2020
  • !!!POZOR ZMĚNA!!! 18. 4. 2020

  Prodává se vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 na chatě Rosnička.

 • PF 2020

  27.12.2019

  Všem rybářkám, rybářům a příznivcům Petrova cechu přejeme do roku 2020 hodně zdraví, štěstí, úspěchů v osobním i pracovním životě a hlavně krásné zážitky u vody.

  Petrův zdar!

 • Informace o úpravách rybářského řádu

  3.12.2019

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  na následujících řádcích Vám představíme nejdůležitější změny v bližších podmínkách pro výkon rybářského práva, které budou platit s účinností od 1. 1. 2020. Nejdříve ale několik neméně důležitých informací: na výborové schůzi dne 22. 11. 2019 byl zrušen zákaz rybolovu, a to k 31. 12. 2019. Od 1. 1. 2020 se tedy na revíru 451 776 Rosnička může vykonávat rybářské právo ve standardním režimu.

  K povolenkám: cena povolenek zůstává stejná jako v minulých letech (1.200 Kč, 800 Kč ZTP + dorost a 600 Kč děti), druhy povolenek zůstávají taktéž beze změny (členské povolenky: denní a roční; hostovačky: denní, týdenní, roční, roční CH&P). Členské povolenky a hostovačky (denní a roční; úlovek na týden člena a týdenního hosta) budou co do počtu přisvojitelných ryb zcela rovnocenné.

  Maximální počet ryb přisvojitelných na jednu roční povolenku zůstává na 25ti rybách. S ohledem na nižší zarybnění, které bude po dohodě s vlastníkem rybníka realizováno v roce 2020, bylo přikročeno k omezení počtu přisvojitelných ryb v jednom týdnu a rovněž k omezení počtu dravců. Pravidla budou následující:

  • denní úlovek limitován 7 kg ryb anebo 1) dva kapři nebo 2) jeden kapr a jeden dravec + navíc max. 2 kusy lososovitých ryb (bude vysazeno cca 150-200 kg pstruha duhového),
  • týdně omezeno na 4 ks ryb, z toho max. 2 kusy dravců a k tomu max. 6 kusů lososovitých ryb,
  • ročně omezeno na 25 kusů ryb, z toho max. 10 kusů dravců; roční úlovek lososovitých ryb není omezen,
  • úlovek lína je omezen na 4 kusy denně (toto platilo již v roce 2018).

  Jinými slovy, cílem je omezit lov tak, aby s ohledem na nižší zarybnění v sezóně 2020 "zbylo" v rybníku více ryb i na rybáře, kteří se k vodě dostanou méně často (aby si jeden rybář nemohl za týden odnést např. 14 kaprů). Karas bude nově považován za plevelnou rybu, která nesmí být po ulovení vrácen do vody. Rovněž amur nesmí být (minimálně v roce 2020) po ulovení vrácen vodě - proto se ruší i minimální míra.

  Další změny v rybářském řádu lze rozdělit na dvě skupiny: První jsou změny, které vyplývají z dodatku k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2019, který dne 7. června 2018 schválila Rada ČRS a jejichž zapracováním do našeho rybářského řádu pověřila výbor členská schůze svým usnesením ze dne 21. 10. 2018 (viz bod C. písm. c) tohoto usnesení). Jedná se např. o tyto změny:

  • zákaz používání srkačky,
  • v době hájení dravých ryb (od 1. 1. do 15. 6.) platí zákaz používání dvoj a trojháčku,
  • změny při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června,
  • výslovný zákaz používání gafu.

  Druhou skupinu pak tvoří soubor opatření, která byla přijata v souvislosti s obnovou ekosystému rybníku Rosnička. Jedná se zejm. o tyto změny a opatření:

  • zrušení hájení KOI kapra (není původním druhem, v rybníku by se již po loňském úhynu neměl vyskytovat),
  • možnost uživatele revíru omezit nebo zakázat zakrmování nebo vnadění mimo udici (za předpokladu trvajících nebo očekávaných zhoršených klimatických podmínek - vedra, sucho, výrazné zaklesnutí hladiny apod.),
  • zákaz použití znehodnoceného krmiva, nevařeného partiklu, luštěnin, a dále krve a mléčných výrobků (zakázáno používat krmivo plesnivé, zkvašené, žluklé nebo jinak znehodnocené a dalších vyjmenovaných druhů krmiva; nevařené krmivo je pro rybu těžko stravitelné),
  • omezení použití vnadících a zakrmovacích pomůcek (cílem je omezení nadměrného zakrmování ze strany lovících; zákaz se vztahuje na raketu a košíček; zakrmovací lopatka je s ohledem na její použití při lovu na feeder či plavanou povolena),
  • maximální doporučené množství návnady (krmení) na jednoho lovícího v jednom dni (doporučeno max. 2 kg, cílem je zamezit nadměrnému, masivnímu zakrmování a vnadění; striktně stanovený limit se nenavrhuje s ohledem na praktickou nevymahatelnost; doporučuje se používat komerčně vyráběných krmítkových směsí nebo boilies nebo pelet)
  • chování při lovu (lovící je povinen se chovat tak, aby nepoškodil zařízení umístěná na nebo v rybníku, zejm. plovoucí ostrovy, zařízení na řízenou aeraci, molo půjčovny lodiček apod.)
  • zacházení s ulovenými rybami (doporučuje se použití originální plněné rybářské podložky: plněná nebo polstrovaná podložka, vanička, kolíbka apod.), jde o doporučení, nikoliv o nařízení,
  • rozdělení rybníka na zóny (současné „rybolovné“ zóny – zelená, hnědá, modrá a žlutá – zůstanou zachovány, přibude rekreační: pláž a vegetační: roh u parkoviště v olšinách, roh u přítoku; rybolov bude zakázán v rekreační a vegetační zóně); ochranné rybí pásmo zůstává,
  • zodpovědnost lovícího (lov na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí; doplněno výslovné ustanovení, že uživatel revíru nenese odpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení majetku lovících).

  Počty a termíny závodů pro rok 2020 ještě nejsou uzavřeny, rovněž nejsou určeny termíny pro prodej povolenek a členských známek - termíny by měly být vyjasněny do konce roku. Všechny výše uvedené změny musí být promítnuty do úplného znění rybářského řádu. Po negativních zkušenostech z roku 2018 dojde k dílčím úpravám v grafice rybářského řádu - bude použito větší písmo, na vnitřní straně obálky pak bude graficky znázorněno členění rybníka na zóny.

  Další informace budou poskytnuty na členské schůzi dne 8. 12. 2019, a to včetně odpovědí na dotazy ze strany rybářské veřejnosti.

  Za výbor ČRS MO Svitavy
  Zdeněk Ryšavý

 • Pozvánka na členskou schůzi

  8.11.2019

  Vážené rybářky, vážení rybáři,

  výbor místní organizace Českého rybářského svazu ve Svitavách Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční v neděli dne 8. 12. 2019 v prostorách svitavského kina Vesmír od 9:00 hodin, prezence od 8:30 hod.

  Návrh programu členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba mandátové a návrhové komise
  4. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze
  5. Zpráva o činnosti a hospodaření MO za rok 2019
  6. Zpráva dozorčí komise k činnosti a hospodaření MO za rok 2019
  7. Návrh plánu práce a rozpočtu MO na rok 2020
  8. Informace o nutných úpravách bližších podmínek pro výkon rybářského práva na revíru 451 776 pro rok 2020 v souvislosti s obnovou rybníka Rosnička
  9. Diskuse
  10. Návrh usnesení
  11. Závěr
 • Regionální turnaj 2019 - Výsledky 6. kola (Česká Třebová)

  3.10.2019

  Poslední kolo regionálního turnaje v rybolovu pořádají tradične v září kolegové z České Třebové, a ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu dne 14. 9. 2019 se na rybníku Pařezák konalo poslední dostaveníčko letošní sezony. Otazníků bylo několik - vyhraje Lanškroun popáté? Jak se bude měnit pořadí na 3. až 6. místě? Vylepší Svitaváci loňské dělené 4-5. místo? Odpověď na poslední otázku přišla v podstatě hned po prvním poločase. Našim klukům ve složení Petr Ficek, Vláďa Velfl, Mila Hřebíček, Míra Vrbas a Martin Ficek pod bdělým dohledem kapitána Franty Kyselého vše sedlo a opět ukázali, že na Pařezáku se jim daří. Po druhém poločase se mohli radovat z druhého místa za tradičním vítězem z Lanškrouna a hlavně ze třetího místa celkově. Gratulujeme! Výsledky:

  Poř. MO Body
  1. Lanškroun 4107
  2. Svitavy 3891
  3. Česká Třebová 3860
  4. Jimramov 3414
  5. Bystřice nad Pernštejnem 3182
  6. Litomyšl 1382

  Celkem se ulovilo 816 kusů ryb, největší rybou závodu byl amur o míře 61 cm (lovec Josef Otradovský z Lanškrouna), nejúspěšnějším rybářem pak byl pan Lukáš Ficner (opět Lanškroun) s 1293 body za 53 kusů ryb.

  035 092 098

 • Regionální turnaj 2019 - Výsledky 5. kola (Bystřice n/P.))

  21.9.2019

  Dne 24. 8. 2019 se na rybníku Argentina v Bystřici nad Pernštejnem konalo páté kolo regionálního rutnaje. Soudě podle počtu ulovených ryb a jejich bodového hodnocení rybky aktivitou zrovna nehýřily (nebo že by to bylo na straně lovců? smile) Ulovilo se pouhých 220 ks ryb (7042 cm) - to na šest týmů po pěti lovcích není moc. Nu což, není každý den posvícení. Bohužel, svitavákům se moc nezadařilo a v tomto kole obsadili poslední, šesté místo. Dosavadní suverén letošního ročníku, tým Lanškrouna, se musel sklonit před borci z Jimramova, kteří si také odnesli individuální ocenění za největší ulovonou rybui a neúspěšnějšího lovce. Výsledky:

  Poř. MO Body
  1. Jimramov 1815
  2. Lanškroun 1239
  3. Litomyšl 1196
  4. Bystřice nad Pernštejnem 1174
  5. Česká Třebová 974
  6. Svitavy 644

  Svitavský tým chytal ve složení Vláďa Velfl, Robert Drmola, Petr Ficek, Pter Hynek a Mila Hřebíček. Nejúspěšnějším lovcem byl jimramovský Petr Vašík (751 bodů), největší rybu ulovili (kapra 57 cm) shodně pánové Daniel Škorpík a Petr Vašík, oba taktéž z Jimramova.

  Img_3777 Img_3764

Starší »

Obnova rybníka Rosnička - postup prací

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom Vám touto cestou poskytnout několik informací týkajících se obnovy rybníku Rosnička. V rámci několika článků na veřejném internetu (např. idnes.cz, denik.cz, svitavy.cz) nebo v reportáži na svitavském infokanálu byly prezentovány kroky, které se na rybníku již realizovaly, nebo na realizaci teprve čekají. Vzhledem k čistotě vody v Rosničce lze už nyní říci, že vše jde dobrým směrem, a to i díky počasí, které je ve srovnání s loňskem srážkově bohatší a teplotně přívětivější.

Po zimě se voda přirozeně vyčistila, rybníku určitě pomohlo jarní tání a poměrně deštivý a chladný květen. V červnu se s oteplením začala oteplovat i voda, která se pomalu začala zakalovat. Po první aplikaci probiotických bakterií (které by měly „zakonzervovat“ dno a tím zabránit uvolňování živin pro růst sinic, rovněž by měly postupně snižovat mocnost sedimentů-bahna) se vodní sloupec opět pročistil. Druhá vlna aplikace bakterií proběhla začátkem srpna, třetí proběhla tento týden v úterý.

Do rybníka byly na jaře nasázeny vodní a mokřadní rostliny (zejm. stulíky, a to do třech lokalit – hájený úsek, roh rybníka u olšin a protilehlý roh u přítoku). Zároveň jsou postupně osazovány plovoucí ostrovy, kterých je na rybníku již více než 20. Vodní rostliny by měly čerpat živiny ze dna a z vodního sloupce, dále by měly svým stínem částečně zamezovat přílišnému prohřívání vody. Dalším efektem je produkce kyslíku. Vodní rostliny, které volně rostou po celé ploše rybníka ze dna, resp. „koláče“ rostlin na hladině, vyrostly divoce, tj. nejde o druh, který by byl cíleně vysazován. Na jednu stranu mohou být tyto rostliny nepříjemné pro plavce, na druhou stranu se podílí na produkci kyslíku, zastínění hladiny a v neposlední řadě poskytují úkryt rybám. V červnu a v červenci byla instalována infrastruktura pro aerační zařízení – rozvody přímo ve vodě, dmychadlo na stavidle, zároveň byl u stavidla vybodován nový „antoníček“ – přívod elektřiny. Aerace byla tento týden uvedena do provozu.

Co se týče hospodaření na revíru, bude přistoupeno k významným změnám. Zcela jistě bude změněn hospodářský (zarybňovací) plán, kdy dojde k ponížení počtu nasazovaného kapra jako hlavní ryby. Nebude se nasazovat amur, který by jako býložravá ryba mohl zlikvidovat vysazené rostliny. Naší snahou bude, aby bylo posíleno zarybnění dravou rybou (štika, candát, okoun), a to i přes jejich zhoršenou dostupnost u dodavatelů. První zarybnění po loňském úhynu proběhlo na podzim 2018 – nasazena byla štika v tržní velikosti, okoun říční a z bílé ryby plotice. V dubnu 2019 byla nasazena štika (plůdek, velikost cca 4-5 cm). Do rybníka byly rovněž vráceni dva sumci, kteří jako jediní přežili loňský úhyn.

Momentálně v rybníku plave i několik kaprů – zde však není jasné, zda je to několik kusů, které přežily, nebo zda jde o ryby, které někdo svévolně do rybníka nasadil. Důrazně žádáme všechny rybáře resp. veřejnost, aby do rybníka žádné ryby nevypouštěli. Zarybnění je v kompetenci uživatele revíru (MO ČRS Svitavy), živelné nasazování ryb je nežádoucí zejm. z důvodu, že by následně nebyl přehled o tom, co v rybníce plave. Dalším důvodem pro zákaz svévolného vypouštění ryb do rybníka z jiných, než veterinárně prověřených a sledovaných zdrojů, je aktuální situace v Pardubickém kraji, kde na několika rybnících došlo k výskytu pro ryby smrtelného onemocnění koiherpesvirózou.

Nepotvrzené zprávy dále mluví o tom, že v rybníku přežilo i několik kusů lína a úhoře. Plotice se letos vytřely, v rybníku je proto možné pozorovat hejna potěru, který slouží jako přirozená potrava dříve nasazeným dravcům. V případě, že bude zjištěn větší výskyt bílé (cejn) nebo plevelné ryby (karas) se uvažuje o uspořádání závodů zaměřených cíleně na jeden rybí druh – obdoba tzv. „cejnobití“, které pořádá MO v České Třebové z důvodu regulace rybí obsádky na rybníku Pařezák (cílová ryba se po ulovení nevrací vodě).

Z pohledu rybáře dojde (kromě již výše uvedené změny hospodářského plánu) k několika dalším změnám. Tyto ještě nejsou definitivní, probíhá nad nimi diskuse ve výboru MO. Jedná se například o tyto body:

 • uživatel revíru bude mít možnost v případě výrazného zaklesnutí hladiny nebo extrémních klimatických podmínek (vedra) omezit nebo zcela zakázat vnadění mimo udici,
 • zákaz vnadění raketou, vnadícím košíčkem, případně lopatkou přidělanou k prutu (nebo jakékoliv obdobné zařízení umožňující zakrmení mimo udici velkým množstvím návnady v krátkém čase); vnadění bude povoleno pomocí kobry, praku nebo ruky,
 • s ohledem na plánované ponížení hospodářského plánu se diskutuje nad omezením počtu přisvojitelných ryb na jednu povolenku,
 • diskutuje se nad počtem závodů (možnost sloučení několika závodů do jednoho, kde by se vyhlašovaly kategorie): sloučit by bylo možné zahajovací, seniorské a ženské; nebo seniorské a dětské nebo jiná kombinace,
 • pořádání závodu CarpCup je zatím otázkou – jednak nejsou a pravděpodobně pár let nebudou v rybníku cílové ryby, zároveň bude nutné uvažovat nad omezením vnadění při samotném závodě,
 • zvažuje se rozšíření hájení dravé ryby,
 • diskutuje se nad rozdělením rybníka na zóny, kde bude umožněn rybolov, a kde bude zakázán (pláž, vegetační pásma vodních a mokřadních rostlin) – zavedení rekreačních a rybolovných zón.

Všechna výše uvedená opaření by měla být po další diskusi a schválení výborem MO zakomponována do bližších podmínek výkonu rybářského práva platných od 1. 1. 2020. Členové MO s nimi budou seznámeni na členské schůzi v prosinci 2019.

V rámci obnovy rybníka se plánují i další kroky, z nichž nejvýznamnější je odkanalizování chaty Rosnička a přilehlé zahrádkářské kolonie. Město Svitavy zpracovává studii a projektovou dokumentaci. Rybáři nabídli městu součinnost při realizaci, kdy bychom realizovali vlastní výkopové práce (samozřejmě té části kanalizace, která bude potřebná pro chatu). Ve stadiu příprav a plánů je projekt odbahnění a rozšíření retenční nádrže, která po slovení již nebude sloužit jako rybochovné zařízení, ale bude plnit pouze účel retenční nádrže (rezervoár vody pro případná období sucha a zároveň předstupeň čištění vody pro Rosničku). Plánuje se, že i na retenční nádrži budou vysazeny rostliny a umístěny plovoucí ostrovy.

Smyslem a účelem všech výše uvedených, již realizovaných nebo plánovaných opatření je, aby rybník Rosnička mohl plnit tři základní funkce: retenci vody v krajině, rekreační účely (koupací nádrž) a rybářský revír pro sportovní rybolov. Na posílení rekreační funkce rybníka se ve spolupráci s městem podílí i naše MO jako provozovatel půjčovny lodiček. Teď už zbývá jen pokračovat v započaté cestě.

Pevně věříme, že již v příštím roce se potkáme u vody na rybách.

Výbor ČRS MO Svitavy

Termínovník 2020

Prodej členských známek a povolenek:  18. 1. 2020 | 15. 2. 2020 | 14. 3. 2020 | !!!POZOR ZMĚNA: 18. 4. 2020!!!

Brigády:  4. 4. 2020 | 18. 4. 2020 | 9. 5. 2020 | 16. 5. 2020 | 19. 6. 2020 | 11. 7. 2020 | 15. 8. 2020 | 19. 9. 2020 | 10. 10. 2020 | 31. 10. 2020 (vždy od 7:00 do 12:00, sraz u chaty)

Závody: 25. 4. 2020 Tradiční závody | 30. 5. 2020 Ženské a dětské závody | 4. 7. 2020 3. kolo regionálního turnaje v rybolovu | 5. 9. 2020 Senior Cup

Kulturní akce: Rybářský ples: 28. 3. 2020 | I. benátská noc 19. 6. 2020 | II. benátská noc 21. 8. 2020


Logo_pardubicky_kraj

Logo_prozijte_svitavy

Město Svitavy podporuje sport